• เกี่ยวกับเรา
  • ความเชื่อของเรา
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • แนวทางในการทำธุรกิจของเรา
  • บริษัทฯและวัฒนธรรมองค์กร
เกี่ยวกับเรา

เงินเทอร์โบให้บริการทางการเงินกับลูกค้าในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขากว่า 720 สาขา เงินเทอร์โบเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันทุกสาขา 7 วันต่อสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ของเรามีสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ภายใต้การกำกับ สินเชื่อโฉนดที่ดินและห้องชุด โดยสามารถรับเงินได้ภายในวัน นอกจากนั้น เรายังให้บริการ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยผ่านบริษัท เงินเทอร์โบ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด อีกด้วย

เงินเทอร์โบดำเนินงานภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯปฏิบัติตามเกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการ แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) อย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของลูกค้า และเป็นไปตาม เจตนารมย์ของบริษัทฯที่จะทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมและของหน่วยงานที่กำกับ ดูแลที่ต้องการปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภค

ยิ่งไปกว่านี้ ที่เงินเทอร์โบ เราไม่สนับสนุนและไม่ปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีจุดประสงค์เพื่อการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เพราะจะสร้างนิสัยการอุปโภคบริโภคที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ของตน ทำให้ก่อหนี้สินที่ไม่จำเป็นและจะสร้างผลเสียให้กับ ตนเอง ชุมชนและสังคมในระยะยาว เราเชื่อว่าสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเรา จะถูกใช้เพื่อสร้างโอกาส ลงทุนขยายธุรกิจ หมุนเวียนเพื่อการค้าสร้างอาชีพ เพื่อสร้างชีวิตของลูกค้าเราให้ดีขึ้น