กิจกรรม “เงินเทอร์โบ แจกจัดหนัก” ฉลอง 500 สาขา แจก 500 รางวัล 

ตามใบอนุญาตเลขที่ 249-258/2564 

 • โชคชั้นที่ 1 ลุ้นรับทุกเดือน 
  • มอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i 2021 เดือนละ 1 รางวัล 
  • 4K Smart TV 43 นิ้ว เดือนละ 3 รางวัล 
  • บัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท เดือนละ 47 รางวัล

 • โชคชั้นที่ 2 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ท้ายแคมเปญ
  • รถ Isuzu D-Max Spacecab 1.9 Ddi Z จำนวน 1 รางวัล 
  • มอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i 2021 จำนวน 13 รางวัล 
  • 4K Smart TV 43 นิ้ว จำนวน 27 รางวัล 
ชื่อจริง
เบอร์โทรศัพท์
ท่านสนใจขอสินเชื่อหรือไม่?
สนใจ
ไม่สนใจ
ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับโชค

เงื่อนไขกิจกรรม “เงินเทอร์โบ แจกจัดหนัก” 

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งตลอดรายการดังนี้
  1. บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ผ่านหน้าเว็บไซต์เงินเทอร์โบ (ผ่านลิงค์) แล้วกรอกข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับโชค” เพื่อร่วมลุ้นของรางวัล เมื่อลงทะเบียนให้ครบถ้วนจะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนร่วมรายการ ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนอาจจะมีพนักงานบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ติดต่อไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์
  2. บุคคลทั่วไป เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากบริษัทเงินเทอร์โบจะได้รับ 2 สิทธิ์
  3. บุคคลทั่วไป เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากบริษัทเงินเทอร์โบและมีประกันคุ้มครองสินเชื่อหรือมีประกันวินาศภัย สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกันในสัญญาสินเชื่อนั้นๆ โดยโอนผลประโยชน์เป็นบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด จะได้รับ 4 สิทธิ์
  4. บุคคลทั่วไป เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากบริษัทเงินเทอร์โบและมีประกันคุ้มครองสินเชื่อและมีประกันวินาศภัย สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกันในสัญญาสินเชื่อนั้นๆโดยโอนผลประโยชน์เป็นบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด จะได้รับ 8 สิทธิ์
 2. จำนวนสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขดังนี้
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขข้อที่ 1.1 จะพิจารณาจากเบอร์โทรศัพท์ กรณีที่เบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนซ้ำ จะพิจารณาเพียง 1 สิทธิ์
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขข้อที่ 1.2 - 1.4 จะพิจารณาเป็นรายสัญญาสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ โดยแต่ละหลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้อที่ 1.2 - 1.4 เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น และจะยกเลิกสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้อที่ 1.1 โดยมีผลทันที (กรณีลูกค้ามีการลงทะเบียน) ตัวอย่างเช่น บุคคลทั่วไปได้ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์เงินเทอร์โบในรอบการจับรางวัลครั้งที่ 1 ต่อมาได้รับการอนุมัติสินเชื่อแต่ไม่มีประกันคุ้มครองสินเชื่อหรือประกันวินาศภัยสำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกันของสัญญาดังกล่าว ในรอบการจับรางวัลครั้งที่ 2 และได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพิ่มเติมโดยมีประกันคุ้มครองสินเชื่อและประกันวินาศภัยสำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกันของสัญญาดังกล่าวอีก 1 สัญญาในรอบการจับรางวัลครั้งที่ 5 ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ดังนี้
   • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ในรอบการจับรางวัลครั้งที่ 1 เป็นต้นไป
   • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 2 สิทธิ์ โดยยกเลิกสิทธิ์จำนวน 1 สิทธิ์ที่ได้รับในรอบการจับรางวัลครั้ง 1 ตามเงื่อนไขข้อที่ 1 รวมเป็น 2 สิทธิ์ ในรอบการจับรางวัลครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
   • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มเติมอีก 8 รวมเป็น 10 สิทธิ์ สิทธิ์ในรอบการจับรางวัลครั้งที่ 5 เป็นต้นไป
 3. โดยสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกสะสมตั้งแต่รอบการจับรางวัล ณ ช่วงเวลานั้นๆไปจนถึงการจับรางวัลครั้งที่ 10
 4. การพิจารณาสัญญาสินเชื่อผลิตภัณฑ์ (เล่มทะเบียนจักรยานยนต์, เล่มทะเบียนรถยนต์ และโฉนดที่ดิน) ที่เข้าร่วมเงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม “เงินเทอร์โบ แจกจัดหนัก” จะพิจารณาสัญญาสินเชื่อทุกประเภท ยกเว้นสัญญาประเภทปรับโครงสร้างหนี้ จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี้
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1.  
  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการจัดส่ง
  ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด และมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลที่บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด หรือตามสถานที่ที่กำหนด ในวันและเวลาทำการ
  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล โดยชื่อจริงและเบอร์โทรศัพท์ของผู้โชคดีที่ปรากฎในหลักฐาน จะต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนในกิจกรรม หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
  และจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
                 
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด
  หรือไม่มารับรางวัล หรือไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดซึ่งจะดำเนินการตามข้อ 1.
                 
 3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้โดยผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์ และผู้โชคดี 1
  ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ 
 4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
  ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
 7. พนักงานบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ 
 8. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมากองรวมกันซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน 
 9. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.turbo.co.th ทาง Line Official Account: @ngernturbo และทาง Facebook: เงินเทอร์โบ
                   
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2564 
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มกราคม 2565 
 • ครั้งที่ 7 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
 • ครั้งที่ 8 วันที่ 15 มีนาคม 2565 
 • ครั้งที่ 9 วันที่ 15 เมษายน 2565 
 • ครั้งที่ 10 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
  ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางข้างต้นก่อนวันที่ดังกล่าว
                 
เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าชมเว็บไซต์ และการเข้าชมเว็บไซต์ต่อเนื่องถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเรียนรู้คุกกี้เพิ่มได้ที่นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้(Cookie)และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตกลง