ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เงินเทอร์โบ แจกจัดหนัก ฉลอง 500 สาขา แจก 500 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท (47 รางวัล)

1. พรประภาส่งเสริม  061-927-91XX
2. กรรณิกาเจริญรัมย์  062-008-49XX
3. กรภูแช่มโชติ  081-300-79XX
4. สมพงษ์พรรณดี  062-659-71XX
5. สุรีพรอัดแสง  089-537-38XX
6. รอฮีมะห์ตาหามิ  092-648-65XX
7. ธนพลพลดงนอก  061-713-48XX
8. วิภาดากองกูล  065-514-72XX
9. ชุติมาพันทะกัณฑ์  064-585-67XX
10. สมศักดิ์​บุญประกอบ  094-558-08XX
11. ภูริสภัทรวัชระมณี  098-665-45XX
12. จารุวิทย์ชมภู่  063-395-94XX
13. ชยางกูรชาวนา  086-982-17XX
14. เอกนรินทร์บุญอนันต์  091-009-07XX
15. พิทักษ์ทักษิณ  092-080-99XX
16. มาราตีสายคำพันธ์  080-211-56XX
17. สมเกียรติผ่องฉวี  064-541-77XX
18. กนกวรรณแก้วแสน  090-669-76XX
19. พรสวรรค์ทองพูล  065-512-20XX
20. สุระนันท์วะเรืองรัมย์  082-105-40XX
21. กฤษณะบัวแสง  083-866-79XX
22. วรนันท์นัดประโทก  095-910-57XX
23. วัลยายีสุ่นแย้ม  092-489-22XX
24. อำนาจขันทอง  083-727-57XX
25. อุเทนพิมพ์โพธิ์กลาง  091-212-38XX
26. ณรงค์วิเชียรฉาย  096-005-39XX
27. สุทธิภาทองตระกู,  098-245-54XX
28. อิสริยะโคสูงเนิน  088-469-38XX
29. ปนิตาจันทวิลา  084-285-98XX
30. วิทยาบันโสภา  089-989-65XX
31. เพ็ญนภาอินทนะ  092-628-96XX
32. สุภาพรน้อยยอดยึง  095-557-09XX
33. วิไลวรรณนวลนิจ  097-305-74XX
34. นิภารัตน์เฮนเคล  092-571-80XX
35. ณัฏฐนันท์อำมินทร์  093-326-68XX
36. มงคลฉัตรอัคจันทร์  086-136-78XX
37. ยุบลไชยราช  094-358-68XX
38. อรรถพลเตชะศารทูล  098-697-33XX
39. นิธิวัตทุมมานนท์  081-292-17XX
40. ธีระชัยปันวิเศษอร่ามศรี  063-489-64XX
41. พัชรีภรณ์หนานกุล  096-886-23XX
42. บัญชาทองดีนอก  097-193-30XX
43. ภูริทัศน์ภูเงิน  091-072-38XX
44. ประสิทธิ์แข็งฤทธิ์  061-839-95XX
45. พิชญ์สิณีศรีสูงเนิน  062-786-42XX
46. สันติสุขเนียมน้อม  062-551-44XX
47. สุพัตราบุรินรัมย์  093-327-50XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 4K Smart TV 43 นิ้ว (3 รางวัล)

1. รัตติยากรจิตเจริญ  089-416-98XX
2. พิทัยาการบรรจง  086-345-05XX
3. สมพงษ์ประทุม  063-309-42XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i 2021 (1 รางวัล)

1. อภิชาตินครคุปต์  082-078-89XX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท (47 รางวัล)

1. ขวัญจิตต์พูลทวี  081-407-58XX
2. เบ็ญจวรรณคล่องแคล่ว  085-814-76XX
3. ลัดดาวัลย์จอมคำสิงห์  065-585-93XX
4. สรนันท์ไพรสันต์  092-582-65XX
5. ธีรเดชเหมยอุ่น  094-450-78XX
6. พศินเชือโตเติม  080-942-44XX
7. ขวัญชัยยืมพราย  089-939-99XX
8. ชาญฤทธิ์ปรางทอง  095-526-90XX
9. วนิดาจันทรักษ์  064-404-60XX
10. กรกมลแก้วเจริญ  087-492-12XX
11. ทัศนีย์จงหาญ  085-507-86XX
12. วรานนท์วรดิษฐ์วงษ์  087-963-69XX
13. ธนกรนุรักษ์เข  084-726-70XX
14. โสภิญญาผลเกิด  095-697-71XX
15. สุธาบุญประสพ  096-956-55XX
16. ธาลินีประภาษี  063-617-53XX
17. ประทานกุศลเสริม  098-350-11XX
18. กมลวรรณชมชื่น  062-490-93XX
19. มณีคีมงูเหลือม  085-496-29XX
20. อมรรัตน์แพงไธสง  081-381-17XX
21. สุนันทาดิษฐ์กระจัน  061-813-76XX
22. ติวพรางแตง  098-283-31XX
23. อารีย์ภู่อร่าม  081-652-60XX
24. สุรัตน์เรือนไทย  093-962-52XX
25. วันเพ็ญหลอดทอง  083-911-09XX
26. ดวงสมรพันธ์สุข  061-778-79XX
27. วีรศักดิ์เอ้วะเม  094-871-93XX
28. ประกิจธัญญเจริญ  065-992-39XX
29. บุญแฉล้มวังสมบัติ  080-159-22XX
30. เอกชัยทรัพย์ประเสริฐ  083-035-56XX
31. ใจคลังตระกูล  082-134-45XX
32. ศิริชัยอารยะพงศ์  061-148-52XX
33. วันดีประสาทแก้ว  089-493-11XX
34. ปัณฑริกาเจริญสุข  082-963-26XX
35. วิภาวรรณเส้นทอง  062-674-76XX
36. วุฒิชัยเทพสถิตย์  062-440-30XX
37. สุภาพรคงชาญแพทย์  089-074-63XX
38. สุภาพรเขียวอินต๊ะ  095-881-54XX
39. อนันทชัยแจ้งกระจ่าง  083-620-52XX
40. ฐปิตาชฎาพัสร์  064-519-89XX
41. สาวิตรีอริยะ  088-406-25XX
42. ภัสสรแสนพิมพา  095-590-64XX
43. สุพัตราภู่บำเพ็ญ  095-159-09XX
44. พรประภาเลาะสันเทียะ  080-241-30XX
45. อนันทพรคงเปียม  095-253-43XX
46. บรรฑิตคติชอบ  092-723-81XX
47. วิธวัชลาสงยาง  061-461-39XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 4K Smart TV 43 นิ้ว (3 รางวัล)

1. สุชาติชาติเวศ  084-031-60XX
2. ณัฐเนตรบินชากวี  085-982-78XX
3. ธนกฤตสุขเรืองกลาง  063-467-48XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i 2021 (1 รางวัล)

1. โอนาจธนูทอง  086-047-19XX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท (47 รางวัล)

1. วรัญญา  064-224-76XX
2. วิษณุพินิกิจ  098-863-23XX
3. ญาณิษณาจ้างประเสริฐ  096-386-43XX
4. สุพัชชรีบุตรชา  064-863-24XX
5. เฉลิมพงษ์ช่างพะเนาว์  064-264-92XX
6. ศุภัทราวดีบุญเจริญ  095-591-25XX
7. ชิราภรณ์ทิพย์ทิมาพันธ์  063-416-32XX
8. ณัชรินวันดี  094-523-81XX
9. ฉัตรชนกเอี่ยมรอด  086-867-93XX
10. อุรารัตน์สายเพีย  094-796-32XX
11. สร้อยเพชรอนุตโต  084-114-17XX
12. สุภาพรชินศิริพันธุ์  082-467-83XX
13. พิตตินันท์มั่งสูงเนิน  061-258-66XX
14. สุพรางสุขโข  064-438-06XX
15. ฐิติชโยกรณ์สุขเจริญ  086-203-23XX
16. ชำนาญแจ้งสว่าง  065-537-33XX
17. จินดาบำรุงนาม  063-176-64XX
18. นารินทร์คะเรรัมย์  064-548-41XX
19. เกรียงไกรมงคลมะไฟ  098-328-17XX
20. สิริกาญจน์สุนทรกุลกิตติ์  090-250-22XX
21. กาญจนาเปียสวน  063-647-28XX
22. มาลินี​แจ้ง​แดง​  092-021-29XX
23. วสันต์ยะหัตตะ  094-858-60XX
24. ภัทรศยาโชควัฒนาวาณิชย์  085-363-64XX
25. นันทิตาตุมกา  062-419-52XX
26. ศักดิสุรินทร์​ครองชนม์  097-130-70XX
27. ธนาวินทับเปีย  080-268-22XX
28. ทัศนีวรรณจินไธสง  064-452-35XX
29. ณัฐธิดาคำสา  089-680-41XX
30. เปี่ยมศักดิ์สามา  088-020-87XX
31. ธิดารัตน์แสนอี  099-208-84XX
32. อุทัยเหล่าชัย  097-139-86XX
33. อำนาจสุวรรณปัญโญ  095-721-15XX
34. วาสนาชำนาญ  063-184-74XX
35. อาภัสราเอี่ยมสุกใส  091-058-53XX
36. ปรีชาพลอยศรี  064-065-52XX
37. อาทิตยาฟ้าแลบ  095-791-27XX
38. เพิ่มศักดิ์ปันกองงาม  063-621-91XX
39. จริยาฉิมวัย  084-394-61XX
40. เอื้อการย์ดำแม็ง  093-953-40XX
41. จิรายุสวงค์ด้วง  098-375-88XX
42. ธีระพิชญ์ธรรมโชติอนันต์  099-018-82XX
43. นพณัฐพงค์พันธ์  064-207-94XX
44. พัชรีวรรณจอดนอก  080-733-18XX
45. วรพงษ์แตงหอม  083-222-43XX
46. สุนันทาดิษฐ์กระจัน  061-813-76XX
47. ชัยวัฒน์เกตุประทุม  085-669-94XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 4K Smart TV 43 นิ้ว (3 รางวัล)

1. นีรนุชจงปลูกกลาง  095-394-45XX
2. ปฏิญญาสาระบุตร  098-543-75XX
3. นงนุชบรรพต  095-390-51XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i 2021 (1 รางวัล)

1. วินัยเทพทอง  086-977-84XX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกันยายน

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท (47 รางวัล)

1. ฐิติธรรมวรวงศ์  088-719-44XX
2. พลากรวิโนทพรรษ์  062-669-94XX
3. นายประพันธ์อุยสวัสดิ์  093-026-72XX
4. ธนกฤตทองโสภา  098-608-90XX
5. สำรวยเอมสวัสดิ์  087-170-77XX
6. ชลธิชาดอนไชยสีหา  098-326-65XX
7. สมควรกองรักษ์  088-285-80XX
8. กัญญาพัชรทองพา  062-571-45XX
9. ทัศนีย์พรมวงษ์  099-198-95XX
10. ปฐมพงศ์ช่วงนาค  063-231-11XX
11. นิวัตรสุวรรณะ  098-946-80XX
12. ภิรมย์พรกลับวงษ์  098-835-91XX
13. แสวงเกตบุญลือ  084-187-60XX
14. อัญญณีย์พลไชย  096-025-41XX
15. ฉัตรชัยวงวิบูลย์ศิลป์  083-039-96XX
16. วิวัฒน์  064-085-35XX
17. อาภัสราเกิดสุวรรณ์  098-287-41XX
18. พีระพงษ์บุญเรือง  080-016-29XX
19. เพชรธาดาคงขนะ  090-340-46XX
20. พิชยาเกตุอินทร์  092-887-73XX
21. ลัดดาวัลย์  061-705-07XX
22. นิพลโคตะพันธ์  088-685-92XX
23. วรัญญาภรณ์ติวาวงศ์รัตน์  096-754-90XX
24. วารุณีจารุกมูล  093-454-30XX
25. อดิศักดิ์ศรีสุข  095-658-20XX
26. ประวิทย์แก้วลอย  098-551-94XX
27. เปมิกาโพธิ์พิชิต  084-676-88XX
28. ธีระพลผลจันทร์  086-806-83XX
29. กรฤทธิ์บุตรดา  094-449-44XX
30. เสนอนิทะรัมย์  097-042-94XX
31. สาครศรีอรุณ  083-667-76XX
32. วรากร  093-084-18XX
33. รวมพลเรืองศรี  097-128-74XX
34. ยศพนธ์ภาคนาที  062-380-37XX
35. ไพรรินป้องวันคำ  061-576-79XX
36. ฉัตรชัยศรีหลง  090-194-91XX
37. ศิวพงษ์เจริญศรีสุข  085-801-75XX
38. ภูวนาทผลึกรุ่งโรจน์  094-863-66XX
39. กัญลญารัตน์คำพุด  063-745-99XX
40. สุพรรณี  098-613-04XX
41. คำฟ้าจันนุบิน  061-569-84XX
42. ชัชชา  084-958-61XX
43. ปันสุดาอินทรเวทย์  061-231-03XX
44. อุทิศวิลาศ  097-924-93XX
45. ธัชพงศ์พัฒน์พันสด  061-227-98XX
46. นุชนารถขำทอง  093-838-56XX
47. น้ำอ้อยทุติจันทร์  064-970-35XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 4K Smart TV 43 นิ้ว (3 รางวัล)

1. ปิยวรรณสะตะ  061-212-92XX
2. ละเอียดสอนวงษ์  081-066-46XX
3. ทองเหลือนพเก้า  097-336-04XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i 2021 (1 รางวัล)

1. วัชพงศ์ดอนแถลง  093-472-08XX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท (47 รางวัล)

1. พรชัยสุขสวัสดิ์  096-925-62XX
2. นฤพล  098-956-14XX
3. ฐานิดานามบุญ  080-769-85XX
4. นฤมลชุมสิน  080-449-53XX
5. บุญสืบแก้วคำลือ  089-782-52XX
6. จันที่ตันตุลา  098-461-54XX
7. จิตรทิวัสอุคำ  066-147-23XX
8. น้ำอ้อยโพธิเงิน  082-457-05XX
9. สุนิสามูลทรัพย์  083-880-86XX
10. ธนากรอยู่ยง  095-359-56XX
11. สิริไพลินแสงดิษฐ์  092-996-40XX
12. จินตนาสมัครสมาน  096-836-62XX
13. กรณิกาจันทร์หล้า  092-534-76XX
14. รัตนาภรณ์สระทองฮ่วม  061-304-66XX
15. ทศพรผลเจริญ  083-830-39XX
16. เสาแก้วคำปาง  062-769-93XX
17. สมจิตต์แพงผล  083-056-37XX
18. รัชดาภรณ์เจนสาริกิจ  090-851-13XX
19. พิชานันสุวรรณสิงห์  090-971-66XX
20. รัตติกาลสีหามาตย์  099-445-15XX
21. ยุทธนาพูลทอง  065-557-35XX
22. นภาจันทร์ภู่ชัย  087-641-15XX
23. ทวีปอิ่มโม้  063-769-10XX
24. พัชญ์ภีราจันทบาล  063-427-87XX
25. พิชยาเกตุอินทร์  092-887-73XX
26. ยุทธพงษ์สมาจักร  065-078-74XX
27. พวงเพชรทือเกาะ  085-775-28XX
28. คณาธิปแกล้วกล้า  086-135-29XX
29. สุพจน์สุวรรณสิงห์  098-267-38XX
30. วรวุฒิโพรีปี  092-327-17XX
31. ชัยพรรอยแก้ว  088-891-53XX
32. สุนิสาประสิทธิเกตกรณ์  092-812-90XX
33. อนุชธิดาอุกอาจ  088-462-28XX
34. จักรพรรดีบุญถนัด  098-828-99XX
35. วันคารนิลฮัด  097-156-97XX
36. นรินทิพย์น้อมสูงเนิน  064-595-91XX
37. ดวงกมลมีทอง  087-735-50XX
38. ลูซี่แสนสุริวงศ์  095-190-39XX
39. ไพบูลย์วรรณจิตร์  062-335-38XX
40. หนูปันชะแอมรัมย์  082-004-78XX
41. เล็กพลเสน  093-882-76XX
42. สมศรีปัจฉิมา  087-431-23XX
43. กฤตรีเผือกเชาว์ไว  080-051-25XX
44. รนบดินทร์ศักดิ์ศรีวิบูลย์  088-599-54XX
45. อรนุชแววบุตร  098-264-61XX
46. ณัฐิวุฒิเทศกูล  062-908-16XX
47. ตติมาเบญจมาศ  094-960-73XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 4K Smart TV 43 นิ้ว (3 รางวัล)

1. นิเวศน์พิชัยพรหม  063-584-53XX
2. คชเดชพันเดช  094-962-90XX
3. อิสสระนานกระโทก  086-243-26XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i 2021 (1 รางวัล)

1. เหมิกแก่นนอก  085-820-94XX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท (47 รางวัล)

1. สายัณห์คงบุตร  096-532-41XX
2. ชนัญญายะวิญชาญ  095-949-29XX
3. นิยมเสนาคำ  063-161-57XX
4. สมสมรเอกไทย  089-564-20XX
5. เกรซสนันท์รุ่งโรจน์อำภา  065-621-79XX
6. อนงค์สู้โนนตาด  092-829-56XX
7. พรพิมลอาจสม  094-938-59XX
8. อาทิตติยาปิตตานัง  090-564-69XX
9. กิติธัณย์ธนามีโพธิ์สม  095-950-39XX
10. ทรงพลมุ่งคีมกลาง  062-402-00XX
11. เดชฤทธิ์กิ่งตะขบ  088-599-56XX
12. สถิตพรสวยสม  080-095-83XX
13. วลัยรัตน์โกมลเปริน  080-577-79XX
14. อุไรวรรณ์ค้าปลา  098-641-39XX
15. วิวัฒน์ชัยโซ๊ะรัมย์  094-439-11XX
16. เอกภาพนามเงิน  063-535-62XX
17. อำพรเติมกระโทก  098-576-28XX
18. ไพศาลเขียวสวัสดิ์  063-237-83XX
19. พีรวัสอินทสุกิจ  080-068-39XX
20. สามารถเครือแดง  083-850-47XX
21. ศรินทิพย์ทองแท้  096-980-05XX
22. ณัฐพลรอดประชา  095-734-84XX
23. วรรณวิสาพันธุ์กระโทก  062-194-37XX
24. จุมพลภัทร์มากสวัสดิ์  092-380-23XX
25. เพ็ญประภาปารีศรี  080-087-30XX
26. ศิริตาอุสาพรหม  092-658-98XX
27. นัฐการณ์ทรงชาติ  064-356-65XX
28. รัชนีปิ่นทอง  086-105-23XX
29. พลับพลึงอามาตมนตรี  095-602-95XX
30. ธันยพรคงเรือง  085-369-44XX
31. กนกพรนามคุณ  087-867-80XX
32. มงคลพรมโคตร  091-256-92XX
33. อัมราคงกล่ำ  092-253-53XX
34. บุณฑริกาดาศรี  096-373-97XX
35. อรรถพลโห้วงษ์  081-625-40XX
36. นันท์นพินธงงาม  087-838-13XX
37. ธนพงศ์สุขคำ  065-641-79XX
38. ธนโชคกลีบเมฆ  061-143-10XX
39. กัญญาณัฐประเจียด  062-424-12XX
40. ชัชวาลเจริญภาพ  095-682-21XX
41. ปภาวรินทร์มะโนศิลป์  084-218-43XX
42. นัฐพงษ์พิมพา  090-189-51XX
43. เอกพลศศิวิมลวงศ์  092-658-46XX
44. ภูเพ็ชรโพธานันท์  081-448-70XX
45. รัชนีปิ่นทอง  086-105-23XX
46. วิภาภรณ์สามชาลี  094-431-22XX
47. ภวารีมิตราภินันท์  081-723-03XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 4K Smart TV 43 นิ้ว (3 รางวัล)

1. สุพัตราทองพูล  065-596-70XX
2. วัลภาสินล้าน  061-043-47XX
3. ณฐพงศ์อ่อนคำ  062-549-79XX

● รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110i 2021 (1 รางวัล)

1. สุภาวดีชนะพันธ์  066-087-60XX

Related Posts

ชีวิตง่ายๆ ไม่มีสะดุด กับ LINE เงินเทอร์โบ
แอดเลย! LINE @ngernturbo โฉมใหม่
อ่านต่อ
เงินเทอร์โบ ชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรม "อยากให้น้องแมสคอตเงินเทอร์โบชื่ออะไรดีคะ"
ร่วมสนุกกับกิจกรรม อยากให้น้องชื่ออะไรดีคะ ชิงรางวัล iPhone 13 จำนวน 1 รางวัล
อ่านต่อ
เงินเทอร์โบ ปักหมุดเข้า ตลท. กลางปี 65 ขยายบริการครอบคลุมทั้งประเทศ
เงินเทอร์โบเตรียมเข้าระดมทุนใน ตลท. กลางปี 65 เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ขยายบริการครอบคลุมทั่วประเทศ เล็งขยายสาขาเพิ่มเป็น 3,000 สาขาในปี 68 แย้มเตรียมรุกสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
อ่านต่อ
เงินเทอร์โบ แจกจัดหนัก ฉลอง 500 สาขา แจก 500 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท
เฮลั่น สนั่นเมือง!! เงินเทอร์โบเล่นใหญ่ กับแคมเปญ เงินเทอร์โบแจกจัดหนัก ฉลองเปิดครบ 500 สาขา แจกรางวัล 500 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท ให้คุณได้ลุ้น มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ 110i 2021 ได้ทุกเดือน และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ รถ Isuzu D-max Spacecab ท้ายแคมเปญ
อ่านต่อ
เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าชมเว็บไซต์ และการเข้าชมเว็บไซต์ต่อเนื่องถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเรียนรู้คุกกี้เพิ่มได้ที่นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้(Cookie)และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตกลง