เงินเทอร์โบ ชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรม "อยากให้น้องแมสคอตเงินเทอร์โบชื่ออะไรดีคะ"

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • บุคคลทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องตั้งชื่อแมสคอตของเงินเทอร์โบ ผ่านโพสต์กิจกรรมที่หน้า Facebook Page : เงินเทอร์โบ โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อแมสคอตของเงินเทอร์โบที่คุณคิด ชื่อจริงที่ตรงตามบัตรประชาชน หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 4 ตัวท้าย พร้อมติด Hashtag #อยากให้น้องแมสคอตเงินเทอร์โบชื่ออะไรดีคะ และระบุเหตุผลของชื่อที่เสนอมาใน Comment ของโพสต์กิจกรรม
 • เสนอชื่อได้ 1 ชื่อ/ท่าน/บัญชี Facebook
 • กดไลก์เพจ และแชร์โพสต์กิจกรรม พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 • สามารถเสนอชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 (ปิดรับร่วมกิจกรรมเวลา 23.59 น.)

หลักเกณฑ์การตัดสิน 

 • เป็นชื่อที่สื่อถึงตัวตนของบริษัท เงินเทอร์โบ เหมาะสมกับ บุคลิกของบริษัทฯ ที่มีความน่ารัก เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นกันเองและอบอุ่น
 • เป็นชื่อที่ฟังแล้วติดหู เข้าใจง่าย ความหมายดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และไม่เป็นคำหยาบคายหรือส่อเสียดใดๆ
 • เป็นชื่อที่คิดด้วยตนเอง ไม่เคยส่งเข้าประกวดมาก่อน และไม่เคยจดลิขสิทธิ์ใดๆ
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • กรณีที่มีผู้เสนอชื่อซ้ำ ทางคณะกรรมการจะนับจากผู้ที่นำเสนอชื่อนั้นเข้ามาเป็นอันดับแรกโดยดูจากเวลาที่โพสต์เข้ามาในระบบ
 • ชื่อที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทเงินเทอร์โบ จำกัด
 • ชื่อทุกชื่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • พนักงานของบริษัท เงินเทอร์โบ บริษัทที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินรายการ บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การประกาศผลและขั้นตอนการรับรางวัล
 • ของรางวัลสำหรับรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ iPhone 13 (128 GB) มูลค่า 29,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 
 • คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกชื่อที่โดนใจและถูกต้องตามกติกาทั้งหมด จำนวน 1 รายชื่อ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 455 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์เงินเทอร์โบ และ Facebook Page : เงินเทอร์โบ
 • ผู้โชคดีจะต้องแสดงตัวตนเพื่อรับรางวัล ผ่านทาง Inbox Facebook Page : เงินเทอร์โบ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 หากไม่มาติดต่อขอรับรางวัลตามช่องทางที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารับรางวัลที่ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 455 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามวันและเวลาที่ทีมงานได้แจ้งรายละเอียดผ่านทาง Inbox Facebook 
 • ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ พร้อมนำเอกสารมายืนยันตัวตน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด (ชื่อจริงต้องตรงกับชื่อที่ระบุใน Comment) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
 • ผู้ส่งชื่อเข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หรือสิทธิ์ใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก